Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Πρόσληψη 6 συμβασιούχων στο Δήμο Λήμνου

the roots web banners 06

Πρόσληψη 6 συμβασιούχων στο Δήμο Λήμνου
20.05.2016 | 18:11

Πρόσληψη 6 συμβασιούχων στο Δήμο Λήμνου

Συντάκτρια:  Βιργινία Καρβέλλη
Κατηγορία: Λήμνος

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 6 ατόμων, ανακοίνωσε ο Δήμος Λήμνου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

Ο Δήμαρχος Λήμνου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την υπ’ αριθ.  119/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΠ09ΩΛΘ-35Ζ).
  3. Την αριθμ. πρωτ.  36160/20-05-2016 ανακοίνωση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, (ΑΔΑ: ΩΝ2ΤΟΡ1Ι-ΡΗΧ).

Ανακοινώνει

την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων,  χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα :

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Α/Α

   Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

  Αριθμός

Χρονική διάρκεια

1

                        ΥΕ Εργατών

Δεν απαιτούνται ειδικά  τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 5 του Ν. 2527/1997

6

2μήνες

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2.  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων καθώς επίσης και αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο πρωτόκολλο του Δήμου Λήμνου στην Μύρινα Λήμνου μέχρι την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016.

Αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η υπάλληλος κ. Αργυρή Χαβιά.

 

                                                                       Με εντολή Δημάρχου

                                                                          Ο Αντιδήμαρχος

                                                                        Νικόλαος Μοσχάκης

 

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το